Biblioteca Medicea Laurenziana
digital repository

Detail

XXXVIII. Ex titulo secundo novellae constitutionis Leonis, et Constantini piorum imperatorum caput secundum, de matrimoniis concessis, et prohibitis
XXXVIII. Ex tou b titlou tes nearas diataxeos Leontos, kai Konstantinou ton eusebon basileon, keph. b. peri gamon epitetrammenon kai kekolumenon