Biblioteca Medicea Laurenziana
digital repository

Detail

I. Ecloga et synopsis Basilicorum sexaginta librorum cum adlegationibus, ordine alphabetico, solo titulo de fide, honoris causa, literis omnibus praemisso
I. Ekloge kai sunopsis ton Basilikon exekonta biblion sun parapompais kata stoicheion, tou peri pisteos monou title protethentos panton ton stoicheion dia to timion