Biblioteca Medicea Laurenziana
digital repository

Detail

VII. Eiusdem (scilicet Nicolai sacerdotis Tarentini) tertium syntagma de Latinorum in sabbato ieiunio, et quod in quadragesima non debeat fieri sacrum missa e officium, uti e divinis canonibus demonstratio fit, itemque de matrimoniis sacerdotum
VII. Tou autou triton suntagma peri tes ton Latinon en sabbato nesteias, kai peri tou oti ou dei en tessarakoste genesthai mustagogian, os ek ton theion kanonon e apodeixis pephuken, eti de kai peri gamon iereon