Biblioteca Medicea Laurenziana
digital repository

Detail

II. Eiusdem [Ioannis Chrysostomi] De prudentia et quod non oporteat animo cadere in tentationibus et in Iob et ex primo sermone in Epistolam ad Corinthios et ex diversis auctoribus
II. Tou autou peri phroneseos kai tou me dein katapiptein en tois peirasmois kai eis ton Iob kai ek tes pros Korinthious Epistoles tou a logou kai ek diaphoron poieton