Biblioteca Medicea Laurenziana
digital repository

Detail

XXV. Mense decembri, die XXIV. Sermo XXV. Folia V. Sancti patris nostri Athanasii archiepiscopi Alexandriae Sermo in descriptionem et in sanctam Virginem, ac deiparam Mariam, et in Ioseph
XXV. Meni dekembrio kd. Logos ke. Ful. e. Tou en agiois patros emon Athanasis archiepiskopou Alexandreias Logos eis ten apographen, kai eis ten agian parthenon kai theotokon Marian kai eis ton Ioseph