Biblioteca Medicea Laurenziana
digital repository

Detail

XXVII. Sancti patris nostri Ioannis Chrysostomi Sermo de nativitate Christi
XXVII. Tou en agiois patros emon Ioannou tou Chrusostomou Logos eis ten Christou gennan