Biblioteca Medicea Laurenziana
digital repository

Detail

XXXIII. Eiusdem [Ioannis Chrysostomi] in parabolam decem millium talentorum debitoris et centum denarios exigentis et quod omni peccato deterior sit iniuriarum recordatio
XXXIII. Tou autou eis ten parabolen tou ta myria talanta opheilontos kai ta ekaton denaria apaitountos kai oti pantos amartematos to mnesikakein cheiron