Biblioteca Medicea Laurenziana
digital repository

Detail

XIX. De bonis episcopis praecepta Dei custodientibus et quod honesta et irreprehensibilis ipsorum vita institutio sit subditorum
XIX. Peri episkopon chreston phylassonton tas entolas tou Theou, kai oti o semnos kai anepileptos touton bios paideuma geinetai tois ypotetagmenois