Biblioteca Medicea Laurenziana
digital repository

Detail

XXXV. Mense ianuario, die VIII. Sermo XXXV. Folia VIII. Vita, et miracula sanctae matris nostrae dominicae
XXXV. Meni iannouario e. Logos le. Ful. e. Bios kai thaumata tes osias metros emon domnicas