Biblioteca Medicea Laurenziana
digital repository

Detail

XII. Eiusdem [sancti Basilii episcopi Caesarae Cappadociae] Ad episcopos sibi subiectos, ne pecunias ordinent
XII. Tou autou Pros tous up[o] eautou episkopous, oste me cheirotonein epi chremasi