Biblioteca Medicea Laurenziana
digital repository

Detail

XXIX. Sancti Gregorii episcopi Nyssae Sermo in nativitatem Domini Nostri Iesu Christi, et in infantes in Bethleem ab Herode sublatos
XXIX. Meni dekembrio kth. Logos kth. Ful. th. Tou agiou Gregoriou episkopou Nusses Logos eis ten gennesin te Kurie Emon Iesou Christou kai eis ta nepia ta en Betleem anairethenta upo Erodou