Biblioteca Medicea Laurenziana
digital repository

Detail

XXXI. Eiusdem [beati Cyrilli archiepiscopi Alexandrini] Ad Africanos, et Pentapoleos episcopos
XXXI. Tou autou Tois kata Lubien, kai Pentapolin episkopois