Biblioteca Medicea Laurenziana
digital repository

Detail

XXII. Mense decembri dominica sanctor. progenitorum. Sermo IX. Fol. XIII. Sancti patris nostri Iohannis Chrysostomi archiepiscopi Constantinopolitani Sermo de non appropinquando theatris, et de Abraham
XXII. Meni dekembrio e Kuriake ton agion propatoron. Logos kth. Ful. ig. Tou en agiois patros emon Ioannou archiepiskopou Konstantinoupoleos te Chrusostomou logos eis to me plesiazein theatrois kai eis ton Abraam