Biblioteca Medicea Laurenziana
digital repository

Detail

I. S. P. N. Ioannis Chtysostomi archiepiscopi Constantinopolitani Homilia Antiochiae habita quum adhuc presbyter esset et in illud apostoli: vino modico utere propter propter stomachum tuuum et freqentes infirmitates tuas
I. Tou en agiois patros emon Ioannou archiepiscopou Konstantinoupoleos tou Chrysostomou Omilia lechtheisa en Antiocheia presbuterou autou yparchontos eis to reton tou apostolou: oino oligo chro dia ton somachon sou kai tas pyknas sou astheneias