Biblioteca Medicea Laurenziana
digital repository

Detail

IV. Eiusdem [Ioannis Chrysostomi] De virilitate et fortitudine ac de S. Paullo Apostolo ex XXV sermone Epistolae ad Corinthios
IV. Tou autou peri andreias kai ischuos kai tou agiou Paulou tou apostolou ek tes pros Korinthious Epistoles ek tou ke logou