Biblioteca Medicea Laurenziana
digital repository

Detail

IX. Pauli apostoli Epistola ad Romanos
IX. Paulou tou apostolou e pros Romaious Epistole