Biblioteca Medicea Laurenziana
digital repository

Detail

IV. Tabula cum Deo canonum Constantinopoli in Trullo imperatorii palatii statutorum a beatis patribus sub Iustiniano piissimo imperatore
IV. Pinax sun Theo ton kanonon ton en Konstantinoupolei en to Troullo tou basilikou palatiou sunelthonton makarion pateron epi Ioustianou tou eusebestatou basileo