Biblioteca Medicea Laurenziana
digital repository

Detail

XV. Eiusdem [sancti Gregorii theologi] De pace oratio III habita Constantinopoli, super contentione populi propter quosdam episcopos inter se disceptantes. Nihil habet dogmaticum
XV. Tou autou Eirenikos g lechtheis en Konstantinoupolei epi te genomene to lao philoneikia, epi episkopon tinon dielechthenton pros allelous. Ouden echei dogmatikon