Biblioteca Medicea Laurenziana
digital repository

Detail

I. Sancti patris nostri Basilii archiepiscopi Caesareae Cappadociae Homilia in principium primi psalmi
I. Tou en agiois patros emon Basileiou archiepiskopou Kaisareias Kappadokias Omilia eis ten archen tou protou psalmou