Biblioteca Medicea Laurenziana
digital repository

Detail

XXI. Epistola canonica sancti Gregorii episcopi Neocaesariensis thaumaturgi de iis, qui in incursione barbarorum idolothyta comedunt, vel alia eiusmodi committunt
XXI. Epistole kanonike tou agiou Gregoriou episkopou Neokaisareias tou thaumatourgou, peri ton en te katadrome ton barbaron eidolothuta phagonton, e kai etera tina plemmelesanton