Biblioteca Medicea Laurenziana
digital repository

Detail

XVIII. Sancti magni Augustini in libro, qui inscribitur de cognitione verae vitae, in quo tamquam in dialogo, interrogant fratres, et respondet magister
XVIII. Tou agiou megalou Augoustinou en to biblio to peri tes gnoseos tes alethous zoes epigraphomeno, en o os en dialogo erotosi men oi adelphoi, apokrinetai de o didaskalos