Biblioteca Medicea Laurenziana
digital repository

Detail

XXXIII. Oratio de laudibus sancti apostoli Pauli composita a Theodoro magistro ex diversis operibus S. P. N. Ioannis Chrysostomi
XXXIII. Egkomiomion eis ton agion apostolon Paulon suntethen para Theodorou magistrou apo diaphoron logon tou en agiois patros emon Ioannou tou Chrysostomou