Biblioteca Medicea Laurenziana
digital repository

Detail

XXI. Eiusdem catechesis ad illuminandos et de mulieribus se tortis crinibus et auro ornantibus. Homilia XXI
XXI. Tou autou katechesis pros tous mellontas photizesthai, kai peri gynaikon ton en plegmasi kai chryso katakosmouson eautas. Omilia ka