Biblioteca Medicea Laurenziana
digital repository

Detail

[60]. S. P. N. Ioannis Chrysostomi, archiepiscopi constantinopolitani, De incomprensibili Sermo I
LX. Tou en agiois patros emon Ioannou archiepiscopou Konstantinoupoleos tou Chrysostomou peri akataleptou logos a
Sequuntur eiusdem [Ioannis Chrysostomi] de incomprensibili Sermones V