Biblioteca Medicea Laurenziana
digital repository

Detail

III. Eiusdem [sancti Gregorii theologi] Apologeticus ad patrem suum, praesente Basilio Magno, quum episcopus Sasimorum creatus est
III. Tou autou Apologetikos eis ton eautou patera, sumparontos auto Basileiou, enika episkopos echeirotonethe Sasimon