Biblioteca Medicea Laurenziana
digital repository

Detail

XIII. Eiusdem [Ioannis Chrysostomi] De doctrina et institutione et ex Epistola ad Corinthios, totum morale
XIII. Tou autou peri didaches kai nouthesias kai ek tes pros Korinthious Epistoles, to ethikon olon