Biblioteca Medicea Laurenziana
digital repository

Detail

XXIV. Eiusdem [sancti Gregorii theologi] Adversus Arianos, ac de seipso, oratio dicta Constantinopoli
XXIV. Tou autou Pros Areianous, kai eis eauton, errethe en Konstantinoupolei