Biblioteca Medicea Laurenziana
digital repository

Detail

VIII. Eiusdem [Ioannis Chrysostomi] Homilia in illud: deambualabat Deus in meridie in Paradiso, et de fugiendis iuramentis
VIII. Tou autou Omilia eis to: periepatei o Theos to deilinon en to paradeiso, kai peri tou pheugein tous orkous