Biblioteca Medicea Laurenziana
digital repository

Detail

XII. Eiusdem [Ioannis Chrysostomi] De oratione ac beatitudine et quod quis sua forte contentus esse debeat; ex morali secundae Epistolae ad Corinthios
XII. Tou autou peri proseuches kai makarismou kai autarkeias ek tou ethikou tes pros Korinthious b Epistoles