Biblioteca Medicea Laurenziana
digital repository

Detail

I. Nicolai sacerdotis Tarentini Sermo in eos qui inrident Graecos propter illos, qui coronas imponunt desponsatis, et de Synaxi quae sit extra templum in sancta nocte resurrectionis Domini Nostri Iesu Christi
I. Nikolaou iereos tou Tarantinou Logos kata ton chleuazonton tous Graikous eneken ton epitithemenon stephanous tais numpheuomenais, kai peri tes genomenes sunaxeos exo tes ekklesias en te agia nukti tes tou Kuriou Emon Iesou Christou anastaseos