Biblioteca Medicea Laurenziana
digital repository

Detail

XXII. Eiusdem [Ioannis Chrysostomi] De iniuriarum memoria sive ira et de fugiendis omni studio iuramentis
XXII. Tou autou peri mnesikakias etoi orges kai peri tou pase spoude pheugein tous orkous