Biblioteca Medicea Laurenziana
digital repository

Detail

XXI. Eiusdem [sancti patris nostri Basilii archiepiscopi Caesareae Cappadociae] Homilia in illud evangelii secundum Lucam: destruam horrea et maiora aedificabo, et de avaritia
XXI. Tou autou Omilia eis to reton tou kata Loukan euangeliou eis to kathelomou tas apothekas, kai meizonas oikodomeso, kai peri pleonexias