Biblioteca Medicea Laurenziana
digital repository

Detail

XXI. Vita et conversatio S. P. N. Euphrosyni coqui
XXI. Bios kai politeia tou osiou patros emon Euphrosynou tou mageirou. Kyrie eulogeson