Biblioteca Medicea Laurenziana
digital repository

Detail

VI. Quod utilis est magistratuum timor et quod qui indigna patitur et gratias agis permittenti Deo par sit ei qui talia propter Deum patitur. Exempla autem a tribus pueris et fornace babylonica: et de abstinentia a iuramentis. Homilia VI
VI. O ti chresimos o ton archonton phobos kai oti adikos ti paskon kai euchariston to sugchorouunti Theo isos esti tou dia ton Theon tauta paschontos kai ta paradeigmata ek ton trion paidon kai tes Babylonias kaminou kai peri tes ton orkon apoches. Omilia st