Biblioteca Medicea Laurenziana
digital repository

Detail

VIII. Eiusdem [sancti Gregorii theologi] Ad Nazianzenos cives gravi timore perculsos, et praefectum irascentem, praesente patre. Totus moralis
VIII. Tou autou Pros tous politeuomenous Nazianzou agoniontas, kai ton archonta argizomenon, upo parousia tou patros. Olos ethikos