Biblioteca Medicea Laurenziana
digital repository

Detail

X. Sermo X. Folia VII. Mense septembri, die XIX. Vita, et politia et martyrium S. Matris nostrae Susannae
X. Logos i. Ful. e. Meni septembrio. ith. Bios kai politeia kai marturion tes osias metros emon Sosannes