Biblioteca Medicea Laurenziana
digital repository

Detail

I. Interpretatio Evangelii secundum Matthaeum industriae collecta praecipue quidem ab expositione S. P. N. Ioannis Chrysostomi adhuc autem a diversis aliia patribus nonnulla etiam conferente qui eam collegit. Amen
I. Ermeneia tou kata matthaion euaggeliou philoponos ipanistheisa malista men apo tes exegeseos tou en agiois patros emon Ioannou tou Chrysostomou eti de kai apo diaphoron allon pateron suneisenegkontos tina kai tou tauten eranisamenou, amen