Biblioteca Medicea Laurenziana
digital repository

Detail

IX. Sermo IX. Folia IV. Sermo inventionis venerabilis, ac vivificae crucis
IX. Logos th. Ful. d. Logos tes eureseos tou timiou kai zoopoiou staurou etc