Biblioteca Medicea Laurenziana
digital repository

Detail

XVIII. Sermo XVIII. Fol. III. Sancti patris nostri Procli archiepiscopi Constantinopolitani Encomium in sanctissimi Dei genetricem Mariam
XVIII. Dei ginoskein oti to paron enkomion anaginosketai eis panagian eorten tes theotokou. Logos ie. Ful. g. Te en agiois patros emon Proklou archiepiskopou Kostantinoupoleos enkomion eis ten panagian theotokon Marian