Biblioteca Medicea Laurenziana
digital repository

Detail

XXIV. Mense decembri, die XXIII. Sermo XXIV. Folia VI. Sancti patris nostri Iohannis Chrysostomi archiepiscopi Constantinopolitani in beatum Philogonium, factum ex Causidico episcopum [...]
XXIV. Meni dekembrio. Logos kd. Ful. s. Tou en agiois patros emon Ioannou archiepiskopou Kostantinoupoleos tou Chrusostomou eis ton makarion Philogonion genomenon apo dikologou episkopon [...]