Biblioteca Medicea Laurenziana
digital repository

Detail

I. S. P. N. Ioannis archiepiscopi Constantinopolitani Chrysostomi Homilia habita Antiochiae [...] in illud apostoli dictum: vino modico utere propter stomachum tuum et frequentes infirmitates tuas [...]
I. Tou en agiois patros emon Ioannou archiepiskopou Konstantinopoleos tou Crysostomou Omilia lechtheisa en Antiocheia [...] eis to apostolikon reton: oino oligo chro dia ton stomachon sou kai tas pyknas sou astheneias [...]
Continet hic vetustissimus codex homilias S. Ioannis Chrysostomi ad populum Antiochenum XXI quarum seriem vide tum in codice XXX plut. VIII tum in edit. toties citata tom. II