Biblioteca Medicea Laurenziana
digital repository

Detail

V. Eiusdem [Ioannis Chrysostomi] ex Epistola ad Corinthios ac de iustitia et poenitentia
V. Tou autou ek tes pros Korinthious Epistoles kai peri dikaiosynes kai metanoias