Biblioteca Medicea Laurenziana
digital repository

Detail

XXXV. Eiusdem [sancti Gregorii episcopi Nazianzeni theologi] De se ipso, et adversus eos, qui dicebant ipsum adfectare cathedram Constantinopolitanum, oratio habita Constantinopoli
XXXV. Tou autou Eis eauton, kai pros tous legontas epithumein auton tes kathedras Konstantinoupoleos, errethe en Konstantinoupolei