Biblioteca Medicea Laurenziana
digital repository

Detail

XXXII. Mense eodem (scilicet ianuario die II. Sermo XXXII. Folia XIX. Vita et gecta S. patris nostri Silvestri, qui fuit episcopus Romae)
XXXII. Meni to auto B. Logos lB. Ful. ith. Bios kai politeia tou en agiois patros emon Siluestrou episkopou genomenou Romes