Biblioteca Medicea Laurenziana
digital repository

Detail

II. Eiusdem [sancti Gregorii theologi] De se ipso et ad patrem, quum ei curam Nazianzenae Ecclesiae commisisset
II. Tou autou Eis auton, kai ton patera, enika epetrepsen auto phrontizein tes Nazianzou Ekklesias