Biblioteca Medicea Laurenziana
digital repository

Detail

XXXIX. Quod non par sit obmutescere et cedere obpugnantibus veritatem, scilicet pietatem: cuiuscumque dignitatis sint obpugnantes, etiamsi valde viles, et pauperes, fidi tamen sunt defensores rectae fidei
XXXIX. Oti ou dei siopan kai ipostellesthai tois antilegousi te aletheia, egoun te eusebeia kan diou depote bathmou tuchoien einai tous antilegontas, ei kai lian eisi ton eutelon kai aporon, pistoi de oi antechomenoi tes orthodoxou pisteos