Biblioteca Medicea Laurenziana
digital repository

Detail

XV. Eiusdem [Ioannis Chrysostomi] De ira et indignatione, de silentio et de arcanis, de nimia in alienis rebus occupatione et de quiete
XV. Tou autou peri rges kai thumou kai peri siopes kai aporreton kai peri polypragmosynes kai esykias