Biblioteca Medicea Laurenziana
digital repository

Detail

III. In protectionem episcopi Flaviani pro civitate ad imperatorem legationem obeuntis et quod detrahere quam humanum corpus comedere peius sit et de iugulatis propter seditionem et adversus eos qui querebantur multos innoxios captos esse. Homilia III
III. Eis ten apodemian tou episkopou Phlabianou yper tes poleos pros ton basilea presbeuomenou kai oti tou phagein anthropinon soma to kategoresai cheiron kai peri ton dia ten stasin sphagenton kai pros tous egkalountas oti polloi ton anaition ealoson. Omilia g