Biblioteca Medicea Laurenziana
digital repository

Detail

XXVI. Eiusdem [Leonis Mystici] interpretationis compendium in Exodum ex diversis patribus
XXVI. Tou autou ermeneias epitome eis ten Exodon apo diaphoron pateron