Biblioteca Medicea Laurenziana
digital repository

Detail

III. Eiusdem [Ioannis Chrysostomi] De castitate et temperantia et de non concupiscendo ex secunda Epistola ad Corinthios
III. Tou autou peri agneias kai sophrosynes kai tou me eran ek tes pros Korinthious b Epistoles